RU | LV
PAR KOMPĀNIJU  |  JAUNUMI  |  NOTEIKUMI  |  TARIFI

 

e-mail:
@boldnet.lv
password:
 

  jūsu statistika

logins:
parole:
 

 

 

 
  

Provaidera pakalpojumu lietotājs uzņemas sekojošas saistības:

1. Neizmantot piekļūšanai Intrneta tīklam modemus, kompjūter un tīkla aprīkojumu, programmatūru, kas nav atbilstoši likumdošanai sertificēti Latvijā.

2. Nepārsūtīt ar Interneta palīdzību jebkāda veida informāciju, kas būtu pretrunā ar mūsu Valsts vai starptautisko likumdošanu.

3. Neizmantot Internetu materiālu, kas aizskar cilvēka cieņu, izplatīšanai, vardarbības propagandai, rasu vai nacionālā naida kurināšanai, narkotiku reklāmai, huligāniskiem vai krāpnieciskiem mērķiem.

4. Nenosūtīt, nepublicēt, nepārraidīt, neatražot un neizplatīt jebkurā veidā, kā pakalpojumu, bez tiesiskā īpašnieka piekrišanas programmu nodrošinājumu vai citus materiālus, kas daļēji vai pilnībā ir aizsargāti ar autortiesībām.

5. Neizmantot piekļūšanu Internetam lai izplatītu informāciju, kuru saņēmējs nav pieprasījis vai kura tam nav vajadzīga (tīkla traucējumu – "spama" radīšana vai līdzdalība):

5.1. Iepriekš nesaskaņota masveida elektronpasta sūtījumu izsūtīšana (massmailing). Ar masveida elektronpasta sūtījumu izsūtīšanu jāsaprot gan to izsūtīšana vienlaicīgi lielam skaitam saņēmēju, gan liela daudzuma vēstuļu nosūtīšana vienam adresātam. Ar elektronvēstuli jāsaprot elektronpasta sūtījumu, ICQ un citas līdzīga veida informācijas personīgā savstarpēja apmaiņa.
5.2. Nesaskaņota elektronvēstuļu, apjomā vairāk par vienu lappusi, jeb saturošas iekļautus failus, nosūtīšana.
5.3. Nesaskaņota reklām, komerc vai aģitācijas rakstura elektronvēstuļu nosūtīšana, kā arī vēstuļu, kas satur rupjības, aizskarošus izteicienus vai piedāvājumus, nosūtīšana.
5.4. Ievietošana jebkurā Usenet vai kādā citā konferencē, forumā vai elektroniskā izsūtīšanas sarakstā rakstu, kas neatbilst konkrētās konferences tēmai vai izsūtīšanas sarakstam (off-topic), kā arī pārmērīga citēšana (overquoting). Šeit un turpmāk ar konferenci jāsaprot telekonferences (ziņu grupas) un citas konferences, forumi un elektroniskie izsūtīšanas saraksti.
5.5. Reklāmas, komerciālas aģitācijas rakstura ziņojumu, vai ziņojumu ar pievienotiem failiem izvietošana jebkādā konferencē, izņemot gadījumus, kad šādi ziņojumi ir acīmredzami atļauti vai saskaņoti ar šādas konferences īpašniekiem vai adminisrtrātoriem.
5.6. Informācijas nosūtīšana saņēmējiem, kuri jau iepriekš skaidri izteikuši nevēlēšanos to saņemt.
5.7. Savu personīgo vai nodoto informācijas resursu (pastkastīšu, elektronpasta adrešu, lappušu www un t.t.), kā kontaktkoordinātu izmantošana ar mērķi veikt jebkuras augstākminētās darbības neatkarīgi no tā, no kura Tīkla punkta tiek veiktas šīs darbības.

6. Klientam ir aizliegts:

6.1. Izmantot trešo personu identifikācijas datus (vārdus, adreses, tālruņu numurus un tml.), izņemot gadījumus, kad šīs personas klientu uz to ir pilnvarojušas.
6.2. Falsificējums savas IP vai MAC adreses, e-mail adreses, tīkla protokolos izmantojamo identifikācijas datu, kā arī tīkla pārraidē lietojamās citas dienesta informācijas sagrozīšana vai viltošana.
6.3. Neeksistējošu sūtītāja adrešu izmantošana, nosūtot elektronvēstules, izņemot gadījumus, kad anonimitāti atļauj Tīkla konkrēta resursa izmantošana.

7. Nav pieļaujami nesankcionēti mēģinājumi piekļūt Tīkla resursiem, tīklu uzlaušana un diversijas, kā arī dalība šādās darbībās, izņemot gadījumus, kad uzbrukums tīkla resursam tiek veikts ar nepārprotamu resursa īpašnieka vai administrātora atļauju. Tai skaitā ir aizliegtas:

7.1. Darbības, kas vērstas uz Tīkla elementu (datoru, programmnodrošinājuma vai cita aprīkojuma), kas nepieder klientam, normālas funkcionēšanas traucēšanu.
7.2. Darbības, kas vērstas uz nesankcionētu, tai skaitā priviliģētu, piekļūšanu Tīkla resursam (datoram, citam informācijas resursam vai aprīkojumam), tam sekojoša šādas piekļūšanas izmantošana, kā arī programmnodrošinājuma vai datu, kas klientam nepieder, iznīcināšana vai modificēšana bez saskaņošanas ar šo datu programmnodrošinājuma īpašnieku vai administrātoru.
7.3. Bezjēdzīgas vai nevajadzīgas informācijas nosūtīšana datoriem vai Tīkla aprīkojumam, kas rada tiem, kā arī tīkla atsevišķiem starpposmiem, nelietderīgu noslogojumu apjomā, kurš pārsniedz minimāli nepieciešamo tīklu savienojamības un to atsevišķu elementu pieejamības pārbaudei, pārraide.

8. Klientam ir pienākums veikt pasākumus tādai savu resursu noregulēšanai vai noskaņošanai, kas nepieļautu šo resursu ļaunprātīgu izmantošanu no trešo personu puses, kā arī nekavējoties rīkoties gadījumos, kad tiek manīta ļaunprātīga rīcība ar tiem.

(c) 2007, SIA Boldnet